Om föreningen

Frim/Syd stöds av:

#######################################################

Ordförande: Tove Bagge

Email: info [at] frimsyd.se

Org nr.:  846501-6726

Plusgiro nr.: 121 19 52-5

#######################################################

FRIM/SYD STADGAR

1.     Föreningen och dess uppgifter
FRIM/SYD är en ideel organisation som består av musiker som spelar fri improviserad musik eller på annat sätt verkar för densamma. Föreningen arbetar för:
–    att sprida intresset för fri improviserad musik.
–    att anordna konserter och seminarier med och om fri improviserad musik.
–    att hos regionala, kommunala och statliga myndigheter utverka stöd och bidrag til föreningens aktiviteter.
–    att massmedias bevakning av fri improviserad musik förbättras.
–    att främja en debatt mellan musiker och andra som sysslar med musik, om musikens funktion i samhället.
–    att främja internationella kontaktar med likartade organisationer och musiker.

2.     Organisation
Föreningen består av medlemmar, aktiva innom FRIM/SYD. Dess verksamhetsår sammenfaller med kalenderåret. Föreningens beslutande organ är: årsmöte, föreningsmöte och styrelse.

3.     Medlemskap
Medlemmar i föreningen kan alla bli som spelar fri improviserad musik eller på annat sätt verkar för densamma. Beslut om medlemskap sker på allmänna mötet. Uteslutning av medlem kan endast ske som en föjld av att samma medlem uppenbart motarbetar föreningens syften. Styrelsen är beslutande organ ifall den är enig. Uteslutningen skall bekräftas av närmast följande föreningsmöte.

4.     Årsmöte
Årsmöte skall hållas föra den 1 april varje år. Kallelse skall utsändas till medlemmarna minst tio dagar före årsmötet. Till kallelsen bifogas dagordning, styrelsens berättelse samt valberedningens förslag. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
–    val av mötesordförande
–    val av mötessekreterare
–    val av justeringsmän
–    fråga av mötets behöriga utlysande
–    styrelsesberättelse och ekonomi
–    fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
–    valberedningens förslag till styrelse
–    val av styrelse
–    val av valberedning
–    övriga frågor

5.     Styrelsen
Föreningens styrelse skall bestå av minst fem personer och väljas på ett år av årsmötet. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och suppleant. Ordförande väljs direkt av årsmötet. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften (undantag ifråga om medlemskap) av ledamötena är närvarande. Styrelsen skall kalla till årsmöte. Styrelsen kan när så anses önskvärt kalla till almänna medlemsmöten. Skriftlig information om föreningens verksamhet skall kontinuertligt tillställas dess medlemmar av styrelsen. Styrelsen äger rätt att kalla medlemmar till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som ordinarie.

6.     Föreningsmöte
Föreningsmöte utlyses genom kallelse minst tio dagar i förväg, då styrelsen anser det påkallat eller minst tre medlemmar begär det. Beslut vid föreningsmöte och årsmöte fattas med enkel majoritet genom öppen eller, om någon så påkallar, sluten omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

7.    Valberedning
För att förbereda val utser årsmötet en valberedning som består av minst två personer.

8.     Ändring av stadgar
Beslut om stageändring fattas av ordinarie årsmöte. Förslag till ändring måsta komma styrelsen till del föra 1 mars. Dess huvudsakliga innehåll skall anges i kallelsen till årsmötet.

9.     Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varann följande föreningmöten, av vilka ett är ordinarie årsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan mötena.

#######################################################

Ladda ner föreningens stadgar: frimsyd_stadgar.rtffrimsyd_stadgar.pdf